Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vuurvliegje leest

 Ondernemingsgegevens 

Silke Van Assche
Vuurvliegje leest
Nijven 8a            2890 Oppuurs
info@vuurvliegjeleest
0698.568.462
BE 0698.568.462

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Silke Van Assche, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Nijven 8a  2890 Oppuurs , BTW BE 0698.568.462 (hierna 'Vuurvliegje leest') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vuurvliegje leest moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vuurvliegje leest aanvaard zijn.

 De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vuurvliegje leest niet. Vuurvliegje leest is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vuurvliegje leest is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vuurvliegje leest. Vuurvliegje leest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 Vuurvliegje leest is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Vuurvliegje leest  assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Vuurvliegje leest. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betalingswijzen:

  • via bankcontact

 Vuurvliegje leest is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De verzendkosten voor levering binnen België bedragen € 5.95
De levering gebeurt door Bpost.

 Vuurvliegje leest doet er alles aan om de op deze website vermelde levertijden te respecteren (3 werkdagen). Vuurvliegje leest kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisaties die instaan voor de levering. In geval van problemen zal Vuurvliegje leest samen met de organisatie die instaat voor de levering op zoek gaan naar een oplossing.

Vuurvliegje leest behoudt het recht de leverdatum uit te stellen indien het product niet meer voorradig is of niet snel leverbaar door producent of andere leveranciers.

 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vuurvliegje leest.

 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Vuurvliegje leest was geboden.

 Bestellingen kunnen afgehaald worden zonder extra kosten op onderstaand adres en op vaste tijdstippen meegedeeld op de website of in onderling overleg tussen Klant en Vuurvliegje leest afgesproken.
Vuurvliegje leest  
Nijven 8a
2890 Oppuurs

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vuurvliegje leest.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vuurvliegje leest  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vuurvliegje leest.

 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder betaling van boete de overeenkomst te herroepen.

Voor goederen gaat die termijn in de dag na de levering aan de consument, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerder goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, gaat het herroepingsrecht in de dat dat de Klant na de levering het laatste goed in fysiek bezit krijgt. Voor diensten gaat deze termijn in de dag na het afsluiten van de overeenkomst, als aan alle verplichtingen voldaan wordt.

Wanneer de onderneming niet aan alle verplichtingen voldaan heeft, is de herroepingstermijn 14 dagen.

 n geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten.

 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vuurvliegje leest (info@vuurvliegjeleest.be) via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vuurvliegje leest heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vuurvliegje leest, Nijven 8a, 2890 Oppuurs  of aan Bpost. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 Vuurvliegje leest betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vuurvliegje leest zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De Klant stuurt het artikel op zijn kosten terug naar Vuurvliegje leest.

 De garantie is deze die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs voorgelegd te worden. De beslissing of het product onder garantie valt, wordt steeds gemaakt door de fabrikant of leverancier van het product. Het artikel wordt door Vuurvliegje leest naar de leverancier of producent gestuurd. Deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt.

 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 Vuurvliegje leest draagt geen enkele productverantwoordelijkheid.
Art.1 van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten bepaalt dat een producent aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.
Producent is de fabrikant van het eindproduct, de fabrikant van een onderdeel van een eindproduct, de fabrikant of producent van een grondstof, iedereen die zich als fabrikant of producent aanbiedt door zijn naam, zijn merk of een ander herkenningsteken op het product aan te brengen.  (art. 3 van dezelfde wet)

 Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Vuurvliegje leest is bereikbaar via e-mail op info@vuurvliegjeleest.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 Artikel 10: Privacy
Vuurvliegje leest verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Wil u informatie via e-mail ontvangen, dan kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

 Vuurvliegje leest behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal  die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die Vuurvliegje leest in de klantenlijst bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Indien u zich hebt ingeschreven op de nieuwsbrief, hebt u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven.

 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vuurvliegje leest heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 Vuurvliegje leest respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Vuurvliegje leest ter consultatie, wijziging of verwijdering.

 Vuurvliegje leest  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u Vuurvliegje leest  contacteren op info@vuurvliegjeleest.be

 Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vuurvliegje leest om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vuurvliegje leest. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).